blueprinting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blueprinting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blueprinting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blueprinting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blueprinting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự in phơi