blindman's bluff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blindman's bluff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blindman's bluff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blindman's bluff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blindman's bluff

    a children's game in which a blindfolded player tries to catch and identify other players

    Synonyms: blindman's buff

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).