blastomycosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blastomycosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blastomycosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blastomycosis.

Từ điển Anh Việt

 • blastomycosis

  * danh từ

  bệnh nấm chồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blastomycosis

  * kỹ thuật

  y học:

  bệnh nấm blatomyces

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blastomycosis

  any of several infections of the skin or mucous membrane caused by Blastomyces