blake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • blake

    visionary British poet and painter (1757-1827)

    Synonyms: William Blake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).