birthcontrol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birthcontrol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birthcontrol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birthcontrol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • birthcontrol

    * kỹ thuật

    y học:

    kiểm soát sinh