bird's-eye bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird's-eye bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird's-eye bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird's-eye bush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bird's-eye bush

    shrub with narrow-elliptic glossy evergreen leaves and yellow flowers with leathery petaloid sepals

    Synonyms: Ochna serrulata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).