bird's foot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird's foot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird's foot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird's foot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bird's foot

    the foot of a bird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).