bird's eye wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird's eye wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird's eye wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird's eye wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bird's eye wood

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ có mắt