bird's beak ornament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird's beak ornament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird's beak ornament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird's beak ornament.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bird's beak ornament

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vật trang trí hình mỏ chim