biholomorphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biholomorphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biholomorphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biholomorphic.

Từ điển Anh Việt

  • biholomorphic

    song chỉnh hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biholomorphic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    song chỉnh hình