bignoniaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bignoniaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bignoniaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bignoniaceous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bignoniaceous

    of or pertaining to or characteristic of plants of the family Bignoniaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).