bewithchingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bewithchingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bewithchingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bewithchingly.

Từ điển Anh Việt

  • bewithchingly

    * phó từ

    quyến rũ, hấp dẫn