beveled-edge chisel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beveled-edge chisel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beveled-edge chisel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beveled-edge chisel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beveled-edge chisel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đục vát cạnh