best's rating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

best's rating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm best's rating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của best's rating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • best's rating

    * kinh tế

    mức đánh giá của Best