bergman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bergman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bergman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bergman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bergman

    Swedish film actress (1915-1982)

    Synonyms: Ingrid Bergman

    Swedish film director who used heavy symbolism and explored the psychology of the characters (born 1918)

    Synonyms: Ingmar Bergman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).