beret-angular quadrilateral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beret-angular quadrilateral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beret-angular quadrilateral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beret-angular quadrilateral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beret-angular quadrilateral

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tứ giác hai góc vuông