befell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

befell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm befell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của befell.

Từ điển Anh Việt

  • befell

    /bi'fɔ:l/

    * (bất qui tắc) động từ befell; befallen

    xảy đến, xảy ra

    whatever may befall: dù đã có xảy ra cái gì