been nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

been nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm been giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của been.

Từ điển Anh Việt

 • been

  /bi:/

  * (bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ (số ít was, số nhiều were, been)

  thì, là

  the earth is round: quả đất (thì) tròn

  he is a teacher: anh ta là giáo viên

  có, tồn tại, ở, sống

  there is a concert today: hôm nay có một buổi hoà nhạc

  are you often in town?: anh thường có ở tỉnh không

  to be or not to be, that is the question: sống hay là chết đây, đó là vấn đề

  trở nên, trở thành

  they'll be linguists in some years time: vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học

  xảy ra, diễn ra

  when is the wedding to be: bao giờ đám cưới sẽ cử hành

  giá

  this book is five pence: cuốn sách này giá năm xu

  be to phải, định, sẽ

  what time am I to come?: mấy giờ tôi phải đến

  he is to leave for Hanoi tomorrow: ngày mai nó sẽ đi Hà nội

  (+ động tính từ hiện tại) đang

  they are doing their work: họ đang làm việc của họ

  (+ động tính từ quá khứ) bị, được

  the boy is scolded by his mother: đứa bé bị mẹ mắng

  the house is being built: ngôi nhà đang được xây

  to have been

  đã đi, đã đến

  I've been to Peking once: tôi đã đi Bắc kinh một lần

  has anyone been during my absence?: trong khi tôi đi vắng có ai đến không?

  he's been and took my books: (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của mình

  to be against

  chống lại

  to be for

  tán thành, đứng về phía