bear's whelp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear's whelp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear's whelp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear's whelp.

Từ điển Anh Việt

  • bear's whelp

    /'beəzkʌb/ (bear's_whelp) /'beəzwelp/

    * danh từ

    gấu con