beam-and-post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam-and-post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam-and-post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam-and-post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam-and-post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rầm cột