bayle's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bayle's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bayle's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bayle's law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bayle's law

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    định luật Boyle