basking shark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basking shark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basking shark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basking shark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • basking shark

    large harmless plankton-eating northern shark; often swims slowly or floats at the sea surface

    Synonyms: Cetorhinus maximus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).