barrister's fees nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barrister's fees nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barrister's fees giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barrister's fees.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barrister's fees

    * kinh tế

    phí luật sư