barging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barging

    * kinh tế

    sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ