bardening liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bardening liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bardening liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bardening liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bardening liquid

    * kỹ thuật

    chất lỏng tôi