baraban nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baraban nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baraban giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baraban.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baraban

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngăn đệm cửa

    vành (đầu cột, đỡ cupôn)