bang's disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bang's disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bang's disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bang's disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bang's disease

    Similar:

    brucellosis: an infectious disease of domestic animals often resulting in spontaneous abortion; transmittable to human beings

    Synonyms: contagious abortion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).