banefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banefulness.

Từ điển Anh Việt

  • banefulness

    /'beinfulnis/

    * danh từ

    tính chất tai hại, tính chất xấu

    tính chất độc, tính chất độc hại, tính chất làm chết người