badges of trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badges of trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badges of trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badges of trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • badges of trade

    * kinh tế

    những biểu hiện của thương mại