bacterioscopy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterioscopy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterioscopy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterioscopy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterioscopy

    * kỹ thuật

    y học:

    xét nghiệm vi khuẩn