b.h. curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

b.h. curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm b.h. curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của b.h. curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • b.h. curve

    * kỹ thuật

    điện:

    đồ thị theo b-H