azilian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azilian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azilian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azilian.

Từ điển Anh Việt

  • azilian

    /ə'ziljən/

    * tính từ

    (thuộc) thời kỳ azin (thời kỳ chuyển tiếp giữa thời kỳ đồ đá cũ và thời kỹ đồ đá mới)