azerty keyboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azerty keyboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azerty keyboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azerty keyboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azerty keyboard

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bàn phím AZERTY