azathloprine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azathloprine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azathloprine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azathloprine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azathloprine

    * kỹ thuật

    y học:

    azathioprin