azactam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azactam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azactam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azactam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azactam

    Similar:

    aztreonam: an antibiotic (trade name Azactam) used against severe infections; has minimal side effects

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).