ayrton-perry winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ayrton-perry winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ayrton-perry winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ayrton-perry winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ayrton-perry winding

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cuộn dây Ayrton-Perry