ayrton-jones balance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ayrton-jones balance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ayrton-jones balance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ayrton-jones balance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ayrton-jones balance

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cân Ayrton-Jones