axoloti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axoloti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axoloti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axoloti.

Từ điển Anh Việt

  • axoloti

    * danh từ

    (sinh vật) ấu trùng axoloti