axle-steel reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axle-steel reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axle-steel reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axle-steel reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axle-steel reinforcement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép dọc trục