axillarry line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axillarry line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axillarry line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axillarry line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axillarry line

    * kỹ thuật

    y học:

    đường nách