awheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awheel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • awheel

    traveling by wheeled vehicle such as bicycle or automobile e.g.

    the public was awheel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).