avogadro's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avogadro's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avogadro's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avogadro's law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • avogadro's law

    the principle that equal volumes of all gases (given the same temperature and pressure) contain equal numbers of molecules

    Synonyms: Avogadro's hypothesis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).