avitaminosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avitaminosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avitaminosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avitaminosis.

Từ điển Anh Việt

 • avitaminosis

  /ə,vaitəmi'nousis/

  * danh từ

  (y học) bệnh thiếu vitamin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • avitaminosis

  any of several diseases caused by deficiency of one or more vitamins

  Synonyms: hypovitaminosis