aviso nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aviso nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aviso giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aviso.

Từ điển Anh Việt

  • aviso

    /ə'vaizou/

    * danh từ

    (hàng hải) tàu thông báo