avifaunistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avifaunistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avifaunistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avifaunistic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • avifaunistic

    Similar:

    avifaunal: of or relating to birds of a particular region or period

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).