averch-johnson effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averch-johnson effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averch-johnson effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averch-johnson effect.

Từ điển Anh Việt

  • Averch-Johnson Effect

    (Econ) Hiệu ứng Averch-Johnson.

    + Để chỉ sự phản ứng tối đa hoá lợi nhuận của các hãng bị kiểm soát, khi phải đạt được tỷ lệ lợi tức xác định về vốn có động lực để lựa chọn kết hợp đầu vào nặng về vốn hơn có thể không được sử dụng khi không phải đạt tỷ lệ lợi tức xác định đó.