avant-gardist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avant-gardist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avant-gardist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avant-gardist.

Từ điển Anh Việt

  • avant-gardist

    xem avant-garde