auxotox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxotox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxotox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxotox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auxotox

    * kỹ thuật

    y học:

    nhóm gây độc