auxetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxetic.

Từ điển Anh Việt

  • auxetic

    * tính từ

    (sinh học) thuộc sự tăng trưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • auxetic

    of or relating to growth by auxesis