autoteller (auto-teller) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autoteller (auto-teller) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autoteller (auto-teller) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autoteller (auto-teller).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autoteller (auto-teller)

    * kinh tế

    ghi-sê tự động

    máy thu chi tự động

    thủ quỹ tự động